Hakusanat aiheestasi

Aloita tiedonhaku perehtymällä aiheeseesi ja määrittelemällä keskeiset käsitteet. Tiedonhankinta on käsitteiden ja kielen ymmärtämistä. On tärkeää määritellä, mitä tietoa tarvitset ja millä hakusanoilla sitä kuvaat. Hyvä keino hahmottaa aihetta on esittää se kysymyksen muodossa, esimerkiksi: ”Aiheuttaako maapallon saastuminen luonnonkatastrofeja?” Huomaat, että aiheessa on kaksi osaa: saastuminen ja luonnonkatastrofit.

Selvitä, mitä käsitteitä alan perusteoksissa ja tutkimuksissa käytetään, kun niissä kirjoitetaan aiheestasi. Alan käsitteistöä löydät myös kirjallisuuskatsauksista ja käsikirjoista. Aiheesi keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista muodostuu hakuprofiili, jolla lähdet hakemaan tietoa. Hyödynnä asiasanastoja hakusanojen etsimisessä. Niistä voi olla apua myös käsitteenmäärittelyssä.

Aiheen jäsentäminen:

  • Käsite- tai miellekartta on hyvä työkalu jäsentää käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.
  • Näyttöön perustuvassa hoitotyössä käytetty PICO-malli:
    • Population/Patient (potilasryhmä, kohdejoukko)
    • Intervention/Issue (tutkittava aihe tai toimenpide)
    • Comparison intervention/Context (interventioiden vertailu tai aiheen sisältö)
    • Outcomes (lopputulos)

Useimmat ulkomaiset tietokannat ovat englanninkielisiä, jolloin sanoille on haettava suomenkielisten termien lisäksi englanninkieliset vastineet sanakirjoista – joko painetuista tai elektronisista sanakirjoista. Myös TAMK Finnassa ja Googlessa kannattaa käyttää englanninkielisiä hakusanoja. TAMK Finnasta löydät esimerkiksi elektronisen sanakirjan Mot:in.

Hakusanalla tarkoitetaan sanaa, jolla haet tietoa tietokannasta. Tieteellisessä ja ammatillisessa tiedonhankinnassa aiheesi ja siitä tekemäsi käsiteanalyysit määrittävät, mitä hakusanoja haussa kannattaa käyttää.

Varsinaisiksi hakusanoiksi on hyvä valita sekä riittävän kattavia että riittävän tarkkoja sanoja. Tiedonhaku kannattaa yleensä aloittaa peruskäsitteillä ja muilla etukäteen ideoiduilla sanoilla. Mieti myös sanojen eri taivutusmuotoja ja synonyymeja. Tavoitteena on ilmaista hakuongelma sanallisessa muodossa.

Hakusanoja voi joutua muuttamaan hakua tehtäessä. Kiinnostavien hakutulosten sisältöä kuvaavia termejä kannattaa tarkastella niiden otsikoista ja asiasana-kentistä (keywords tai subject terms) ja mahdollisesti tehdä lisähakuja näin löydetyillä hakusanoilla.

 

Semanttinen kolmio havainnollistaa tarkoitteen, käsitteen ja termien välistä suhdetta.